Chain Timer for mac方便的多功能计时器,适合每天使用。添加了在应用程序设置中保持在其他窗口顶部的功能。

Chain Timer for mac 8.9(多功能计时器软件)

Chain Timer for mac 8.9(多功能计时器软件)

Chain Timer for mac 8.9(多功能计时器软件)